WWF Denmark - Dansk Hav

Dansk Hav

Stenrev Hav Søsol / ©: Jan Nicolaisen, Orbicon
Søsolen er et grådigt rovdyr, der lever af søstjerner, søpølser og søanemoner. Søsolen tilhører samme familie som søstjernen, pighuderne, som også søpindsvin tilhører.
© Jan Nicolaisen, Orbicon
Naturen i havet omkring Danmark byder på et rigt og fascinerende dyreliv - men det er samtidig et miljø der er i kraftig tilbagegang.
Naturen under havoverfladen i Danmark byder på et rigt og fascinerende dyreliv. De danske havområder er ikke bare ét hav, men varierer meget og kan byde på helt forskellige arter og oplevelser. Det skyldes blandt andet de mange forskelle i havbund, dybde og ikke mindst vandet.

Det brakvandede indhav Østersøen og Bælthavet har en lav koncentration af salt, men op mod Kattegat, Skagerrak og Nordsøen, stiger indholdet af salt, fordi det er knyttet til Atlanten, hvilket har stor indflydelse på de arter der findes her. 

Havet under pres

Naturen i havet omkring Danmark er i stærk tilbagegang. Derfor skubber WWF på for en ambitiøs indsats, der kan sikre en rig og mangfoldig natur i de danske have fremover.

Der er mange årsager til tilbagegangen i de danske havområder. Det skyldes fiskeri, udledning af næringsstoffer fra bl.a. landbruget, samt udledning af miljøfremmede stoffer fra industrien.

Også råstofindvinding, invasive arter, klimaforandringer, støj og fysiske forstyrrelser presser havets natur.

WWF arbejder intenst for at beskytte havet i og omkring Danmark.Vi arbejder både for at udbrede kendskabet til naturen under overfladen og for at skabe politiske foranstaltninger, som kan redde vores unikke danske havmiljø.

Det gør WWF

Her kan du læse mere om WWF’s arbejde med:
- de danske Natura 2000-områder
- indførelsen af havstrategidirektivet i Danmark 
- genopretning af stenrev

Det arbejder WWF for

  • En ambitiøs handleplan for Danmarks havnatur, med bindende målsætninger og nødvendige midler afsat til overvågning, genopretning, forskning, forvaltning osv.
  • Etableringen af større sammenhængende beskyttede områder på havet.
  • At bæredygtigt og  skånsomt fiskeri styrkes.
  • En kraftig reduktion af udledningen af næringsstoffer.
  • Genopretning af ødelagte naturtyper i havet og ved kysterne (f.eks. stenrev).
  • Målrettet indsats for truede arter.
  • En samlet fysisk planlægning af aktiviteterne på havet, hvor der tages fuldt hensyn til miljø og havets økosystemer.

Det mener danske forskere

I foråret 2012 udgav Det Grønne Kontaktudvalg en rapport, der viser vejen til at stoppe tabet i den danske biologiske mangfoldighed.

Rapporten indeholder bidrag fra en lang række førende danske forskere og helt konkrete anbefalinger – også for at stoppe tilbagegangen i havet.

Her kan du læse rapporten ”Danmarks Natur 2020 - om at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed”: