WWF: Landbrugspakkens klimabelastning kan kompenseres med skov | WWF Denmark

WWF: Landbrugspakkens klimabelastning kan kompenseres med skovNyhed lagt på den 29 februar 2016   |  
WWF: Landbrugspakkens klimaproblem bør løses med øget skovindsats.
© Rune Langhoff/WWF
Landbrugspakken fører til udledning af 2,2 mio. tons klimagasser - WWF foreslår udledningen kompenseret med øget skovindindsats - De konservative har opfordret de grønne organisationer til at byde ind på hvad en grøn tillægspakke kunne indeholde. Læs her WWF's konkrete forslag, som blev fremsendt til de konservative i fredags:
 
"Tak for opfordringen til, at de grønne organisationer kan komme med forslag til hvordan landbrugspakkens negative miljø- og klimaeffekter kan afhjælpes. 
 
Vi vil gerne rette fokus mod, at landbrugspakken fører til en øget udledning af drivhusgasser svarende til 2,2 mio. tons CO2-ækvivalenter over de næste seks år. Stigningen skyldes primært udslip af lattergas fra den øgede mængde gødning.
 
Målt på sektor er landbruget den næststørste udleder af drivhusgas i Danmark med en samlet udledning i 2013 på knap 11 millioner ton, kun overgået af energisektoren.
 
De 2,2 mio. tons CO2-ækvivalenter bør kompenseres. Det kan opnås ved forskellige virkemidler, og vi vil her fremhæve skovindsatsen. Målet kan ifølge vores beregninger ud fra Danmarks Skovstatistik nås, hvis Danmarks skovareal øges med 7.300 hektar [1].
 
I stedet for traditionel skovrejsning – som også omtales i Landbrugspakken – anbefaler vi naturlig tilgroning, hvor urentabel landbrugsjord, fx i ådale eller tæt på stående skov, lades stå urørte hen. Hurtigt vil de gro til i vild flora, efter få år i krat og senere springe i blandet løvskov med en markant positiv effekt på CO2-regnskabet. På udvalgte arealer kan man eventuelt hjælpe til med udplantning af blandet løv.
 
7.300 ha med urørt skov og natur vil ikke bare gavne klimaet men også have en stor positiv effekt på biodiversiteten, skabe levesteder for sommerfugle, flagermus, træbukke, poresvampe mv. og hjælpe til at binde naturområder bedre sammen. Det vil bidrage til, at Danmark kan opfylde sine internationale forpligtelser om at bremse tabet af biodiversitet inden 2020.
 
Konservative har tidligere foreslået at omlægge 50.000 hektar eksisterende statsskov til urørt skov. Det forslag bakker vi fuldstændig op, og det vil være i fin synergi med indeværende forslag om at skabe 7.300 hektar ny urørt skov.
 
Etablering af urørt skov/bevoksning indebærer, at indgreb som hugst, dræning, plantning eller oprydning ikke finder sted. Til gengæld ses urørt skov som det mest omkostningseffektive virkemiddel til at gavne de mange truede og sjældne arter, der findes blandt de godt 20.000 skovlevende arter."
 
---
Note [1]: Beregningen er foretaget ud fra Danmarks Skovstatistik (2014), idet kulstofindholdet i den levende biomasse i en gennemsnitlig dansk løvskov er 299,9 CO2-ækv. pr. ha. For at dække et arealbehov for 2,2 mio. tons CO2-ækv. behøves derved 2.200.000 / 299, 9 = 7.336 ha. Heri er ikke medregnet effekten fra det kulstof der over tid oplagres i skovbunden og jorden. Hvis dette medregnes vil et mindre areal formentlig være nødvendigt for at dække reduktionsbehovet. 
WWF: Landbrugspakkens klimaproblem bør løses med øget skovindsats.
© Rune Langhoff/WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus