Det er tid til at slukke for motorsaven, Venstre! | WWF Denmark

Det er tid til at slukke for motorsaven, Venstre!Nyhed lagt på den 02 marts 2016   |  
Dansk skov, Møns Klint.
© Bo Normander
Hvis Danmark skal leve op til sin FN-forpligtelse om at stoppe tabet af biodiversitet inden 2020, er det nødvendigt at fritage mindst 75.000 hektar skov for skovdrift. Det fastslår den nye videnskabelige rapport Bevarelse af biodiversiteten i de danske skove, der bliver lanceret på Christiansborg i dag.
 

Med rapporten har politikerne nu solid videnskabelig basis for at lægge en slagplan for at genoprette den danske natur. Rapporten er udarbejdet af Center for Makroøkologi, Evolution og Klima (CMEC) på Københavns Universitet
 
Og det haster. Danmark bliver hver dag fattigere på natur. Vores artsrigdom svinder ind hurtigere end nogensinde før. Flere end 2.200 dyre- og plantearter i Danmark er rødlistede, og 65 % af disse arter er knyttet til skoven. Det gælder fx eremit-bille, skovmår, mange sjældne sommerfugle, orkidéer, poresvampe og et væld af andre arter.
 
Den største trussel mod skovens dyr og planter er moderne skovdrift. For godt nok er 14% af Danmarks areal dækket af skov, men der er for det meste kun tale om snorlige rækker af ensartede træer, der har intensiv tømmerproduktion for øje. Men dyr og planter har brug for vild og varieret skov med gamle træer, væltede stammer og med vådområder og lysninger.
 
- Naturen har med årene fået så snævre forhold her i landet, at vi ødelægger den biologiske mangfoldighed. De 75.000 hektar urørt løvskov, som rapporten peger på, vil være en god start på at rette op på dette. Det svarer til blot 13 % af det samlede danske skovareal, udtaler generalsekretær for WWF Verdensnaturfonden Gitte Seeberg.
 
Ifølge rapporten skal 22.000 af de anbefalede 75.000 hektar være statsskov. CMEC’s forslag vil koste hvad der svarer til 60 kroner per husstand om året.
 
- Det er opmuntrende, at vi for sølle 60 kroner per husstand kan sikre overlevelsen for tusinder af arter og samtidig sørge for, at danskerne ikke længere behøver tage udenlands for at få en rigtig naturoplevelse, pointerer Gitte Seeberg.
 
Rapporten peger desuden på, at urørt skov fører en række samfundsøkonomiske goder med sig som fx øget grundvandsdannelse og øget kulstoflager. Der er ingen undskyldninger for ikke at sætte handling bag de ord, politikerne kom med op til valget.
 
- Venstre foreslog under valgkampen at udlægge en femtedel af statsskovene til urørt skov, og siden skrev partiet det ind i regeringsgrundlaget – dog uden at sætte tal på, hvor stort arealet skal være. Nu har fagkundskaben sat tal på, og i WWF håber vi regeringen vil lytte og leve op til sit valgløfte, lyder det fra generalsekretæren, der tilføjer:
 
- Men indtil man har udpeget hvilke arealer, der skal omlægges til urørt skov, opfordrer vi til, at man ser at få slukket for motorsaven og indfører et fældningsstop på de gamle træer i statsskovene, som er så værdifulde for biodiversiteten. 
Dansk skov, Møns Klint.
© Bo Normander Forstør
Dansk skov: Allindelille.
© Bo Normander Forstør
Gitte Seeberg, Generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden
© Thor Hjarsen Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus