WWF's ønske til Nationalpark Skjoldungernes Land: Mere urørt skov og flere overdrev | WWF Denmark

WWF's ønske til Nationalpark Skjoldungernes Land: Mere urørt skov og flere overdrevNyhed lagt på den 20 februar 2017   |  
WWF Verdensnaturfonden ønsker mere urørt skov og flere overdrev i Nationalpark Skjoldungernes Land.
© WWF/Bo Normander
WWF Verdensnaturfonden har afgivet høringssvar til forslag til Nationalparkplan 2017-23 for Nationalpark Skjoldungernes Land.

WWF glæder sig over, at nationalparkplanen sættes fokus på, at naturværdierne fremover skal registreres og overvåges grundigt og detaljeret.

Efter WWF’s opfattelse er den danske natur generelt set meget hårdt trængt, og at alt for mange arter af dyr og planter er truede. Der er derfor især behov for mere vild natur i Danmark. Det er der efter WWF Verdensnaturfondens opfattelse gode muligheder for i Nationalpark Skjoldungernes Land.

Nationalparkerne skal repræsentere nogle af Danmarks mest værdifulde naturområder. Skovene udgør en af de store værdier i de danske nationalparker, og de er et særkende for Skjoldungelandet. Dette i sammenhæng med, at løvskove er fraværende eller meget dårligt repræsenteret i de øvrige nationalparker i Danmark, vil Skjoldungelandet kunne bidrage væsentlig til at opfylde disse betingelser.

Bidstrupskovene
Det vil derfor være en oplagt naturforbedring, hvis statsskovarealerne i nationalparken prioriteres. WWF foreslår derfor, at Bidstrupskovene og Boserup Skov udlægges til skov med biodiversitetsformål, herunder i udpræget grad større områder med urørt skov.

Skovkomplekset i Bidstrupskovene går helt tilbage til Middelalderen, og der har været skov lige siden. De indeholder mange, men desværre ret små og spredte naturperler, nærmest små frimærker, der indgår i de meget store områder med regulær produktionsskov.

Planen nævner forslag til enkelte forbedringer af naturen i Bidstrupskovene. Men efter WWF opfattelse er det alt for lidt. Vi foreslår som konkrete eksempler, at der i stedet
  • udarbejdes naturplaner for hele skoven og ikke kun for de små, velkendte hotspots.
  • udpeges områder med omfattende vild natur.
  • sikres, at den nuværende afvanding afskaffes i omfattende grad, så der bliver mere naturlige vandforhold.
  • afskaffer den nuværende træproduktion væsentligt – som minimum i de områder, hvor biodiversiteten er høj.
Refugier for rovfugle
WWF foreslår også, at der i Bidstrupskovene, Boserup Skov og nogle af de private skovområder etableres refugier i skovene for forstyrrelsesfølsomme fuglearter som ørne, glenter og andre rovfugle, der har vanskeligt ved at etablere sig i områder med et betydeligt friluftsliv mv. Derfor bør der oprettes fredelige ”hjørner”, såkaldte refugier, hvor disse arter kan få fred til at yngle.

WWF foreslår også i sit høringssvar, at der genskabes nogle af de overdrev, som gennem tiden er blevet til dyrkede marker. Udvidelse af Særløse Overdrev nævnes i Planen. Lejre kommune har for nylig været i fuld gang med at forbedre Særløse Overdrev. Men umiddelbart nord for og direkte op til Særløse Overdrev ligger nogle næsten lige så store permanente græsarealer på kuperet terræn. Disse arealer ville det være oplagt at forøge naturværdien af ved at få dem afgræsset med kreaturer.

Efter WWF’s opfattelse kunne det også undersøges, om det er muligt at genskabe andre af de gamle, nu opdyrkede overdrev. De oprindelige stednavne bruges stadig om de pågældende områder på de nuværende geografiske landkort, hvor de stadig kaldes overdrev. Der kunne skabes en yderst værdifuld natur ved at genskabe disse overdrev.
 
 
 
WWF Verdensnaturfonden ønsker mere urørt skov og flere overdrev i Nationalpark Skjoldungernes Land.
© WWF/Bo Normander Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus