Sådan når Danmark 2020-målene for biodiversitet - 12 anbefalinger til Folketinget | WWF Denmark

Sådan når Danmark 2020-målene for biodiversitet - 12 anbefalinger til FolketingetNyhed lagt på den 04 april 2017   |  
Biodiversitetsbarometer 2016
© WWF
Folketingets miljø- og fødevareudvalg har i morgen samråd om, hvordan Danmark når at opfylde FN's 20 naturmål år 2020. Her er WWF's og DN's anbefalinger

Sammen med 192 andre lande forpligtede Danmark sig i 2010 til at stoppe tabet af biodiversitet inden 2020. Med 20 fælles globale mål, de såkaldte Aichi-mål under FNs Biodiversitetskonvention, blev retningen sat i arbejdet for at stoppe tilbagegangen og genoprette biodiversiteten (1).

Aichi-målene handler om at beskytte truede arter, stoppe ødelæggelsen af sårbar natur, skabe et bæredyg-tigt landbrug, skovbrug og fiskeri, genoprette ødelagte naturområder, afsætte finansiering til naturformål, dele viden og innovation og afskaffe miljøskadelige subsidier.

En analyse af målene fra december 2016 viser, at Danmark er langt fra at opfylde 10 af de 20 Aichi-mål, altså halvdelen af målene (2). Kun et af målene har Danmark foreløbig opfyldt. For otte andre mål er der fremskridt men ikke tilstrækkeligt til at nå i mål, mens et enkelt af de 20 mål ikke er relevant for Danmark.

På baggrund af den utilstrækkelige indsats for at nå Danmarks internationale forpligtelser for biodiversitet har WWF Verdensnaturfonden og Danmarks Naturfredningsforening udarbejdet følgende anbefalinger til den danske regering:

Klare handlingsplaner for opfyldelse af målene
1. Vi anbefaler, at den danske regering udarbejder konkrete og tidsfastsatte handlingsplaner til udmøntning af de 20 Aichi-mål under FNs Biodiversitetskonvention, og at målene samtænkes med de naturmål, som regeringen har beskrevet i regeringsgrundlaget. Dette kan ske i 2017 i forbindel-se med udarbejdelse af en ny Biodiversitetsstrategi for Danmark.

2. Vi anbefaler, at regeringen nedsætter et natur- og biodiversitetsråd, der skal følge op på hand-lingsplanerne og komme med anbefalinger til hvordan biodiversitetsindsatsen tilrettelægges.

Forbedret naturbeskyttelse
3. Vi anbefaler, at regeringen forstærker indsatsen mod at opfylde Aichi-mål 11 om beskyttelse af mindst 17 % af landarealet ved at udvide udpegningen af Natura 2000-områder fra de nuværende 8 % til 17 %.

4. Vi anbefaler, at der skabes et dokumenteret økologisk sammenhængende og repræsentativt netværk af naturbeskyttelsesområder i de danske havområder.

5. Vi anbefaler, at der sker en forbedret kvalitetssikring af kommunernes indsats for naturbevarelse og naturpleje i de udpegede Natura 2000-områder.

6. Vi anbefaler, at der genindføres sprøjtnings- og gødningsforbud på alle paragraf 3-naturarealer.

Fuld sektorintegration
7. Vi anbefaler, at værdien af biodiversitet og tilsvarende økosystemydelser integreres i forvaltningen af alle sektorer som landbrug, skovbrug, fiskeri, akvakultur og energiproduktion. (Aichi-mål 2)

8. I overensstemmelse med Aichi-mål 2 anbefaler vi, at værdien af biodiversitet og økosystemydelser indgår i nationale regnskaber og økonomiske opgørelser (jf. seneste rapport fra Det Miljøøkonomiske Råd om ægte opsparing (3)).

9. Vi anbefaler, at støtteordninger, som er skadelige for natur og biodiversitet, udfases eller omdannes så negative effekter undgås og der skabes positive incitamenter til at beskytte og genoprette natur (Aichi-mål 3).

Genopretning af naturområder
10. Vi anbefaler, at regeringen udarbejder en ambitiøs handlingsplan med prioriterede indsatser for naturgenopretning i Danmark. Der mangler en baseline og en afdækning af, hvordan Danmark kan sikre fremdrift mod Aichi-mål 15 om, at mindst 15% af skadede økosystemer er genoprettet.

11. Vi anbefaler, at den danske regering genopretter støtten til UNEP, GEF, IUCN og andre biodiversi-tetsrelaterede indsatser under den danske udviklingsbistand. Ifølge finanslov 2016 og finanslovfor-slag 2017 er disse indsatser fjernet, hvorved Danmark går direkte imod det globale mål om, at i-lande fordobler den biodiversitetsrelaterede bistand til u-lande (Aichi-mål 20).

12. Vi anbefaler, at regeringen opgør behovet for finansiering, som er nødvendig for at stoppe tabet af biodiversitet i Danmark, herunder udarbejder en finansieringsplan i overensstemmelse med de na-tionale prioriteringer som en del af en revideret biodiversitetsstrategi.

Det videre forløb
Danmark er som land og medunderskriver af FNs Biodiversitetskonvention forpligtet til på nationalt plan at efterleve Aichi-målene, som blev vedtaget ved FNs biodiversitetskonference (CBD COP10) i 2010 i Nagoya, Japan.

Alle lande herunder Danmark skal senest den 31. december 2018 indsende den sjette landerapport til FNs Biodiversitetssekretariat. Landerapporten skal give en status for hvor langt, Danmark er i opfyldel-sen af Aichi-målene.

Ovenstående anbefalinger er udarbejdet april 2017 af WWF Verdensnaturfonden og Danmarks Naturfredningsforening.

Noter:
1) FNs Biodiversitetskonvention. Aichi Biodiversity Targets. https://www.cbd.int/sp/targets/default.shtml
2) WWF Verdensnaturfonden og Danmarks Naturfredningsforening (2016): Biodiversitetsbarometer  Vurdering af Danmarks indsats for biodiversitet 2016. http://www.wwf.dk/wwfs_arbejde/danmark/dansk_biodiversitet/
3) Det Miljøøkonomiske Råd (2017): Økonomi og miljø 2017. Kapitel III: Ægte opsparing. https://www.dors.dk/vismandsrapporter/oekonomi-miljoe-2017

Kontakt:
WWF: Programleder Bo Normander, b.normander@wwf.dk, 2087 1933
DN: Natur- og Plandirektør Michael Leth Jess, mlj@dn.dk, 3119 3241
Biodiversitetsbarometer 2016
© WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus