MSC er forbrugernes bedste garanti for bæredygtigt fanget fisk | WWF Denmark

MSC er forbrugernes bedste garanti for bæredygtigt fanget fiskNyhed lagt på den 05 maj 2013   |  
MSC Kampagne Fisk
MSC
© MSC
I dagens Politiken debatterer Greenpeace og MSC Danmark, hvorvidt man som forbruger kan stole på miljømærket for fisk og skaldyr, MSC. WWF er ikke i tvivl: MSC er den bedste ordning, hvis man som forbruger ønsker at være med til at fremme bæredygtigt fiskeri og beskytte havmiljøet gennem ens indkøb.

I WWF er vi glade for enhver debat om MSC og håber, det kan være med til at øge kendskabet til miljømærket. I WWF er vi nemlig ikke i tvivl om, at MSC er forbrugernes bedste valg, når de står foran supermarkedets køledisk, og det bliver også dokumenteret af videnskabelig forskning på området,” siger Christoph Mathiesen, programleder af WWF Verdensnaturfondens hav- og fiskeriprogram.

I en videnskabelig undersøgelse (Eco-label Conveys Reliable Information on Fish Stock Helath to Seafood Consumers) fra 2012 lød konklusionen, at fiskerier, der er blevet MSC-certificerede klarer sig bedre end andre fiskerier. Undersøgelsen konkluderede blandt andet:
  • At MSC-certificeret fiskebestande er mere robuste og hurtigere bliver genoprettet.
  • At der i gennemsnit var mindre bifangst af andre fiskearter og fugle og ofte også krav om yderligere nedbringelse af bifangster.
  • At der var mindre brug af trawl og dermed mindre påvirkning af bundforholdene i havet.
På spørgsmålet om, hvordan WWF forholder sig til Greenpeaces kritik af, at MSC’s standarder er for lavt sat, siger Christoph Mathiesen:

Nej, det mener jeg ikke er rigtigt. I dag er cirka 7 procent af alt fiskeri globalt set MSC-certificeret, og af samtlige fiskerier i verden kan kun yderligere 8 procent leve op til kravene til MSC, som de er i dag. Barren er med andre ord allerede sat så højt, at kun 15 procent af verdens samlede fiskerier kan være med. Så det er ganske enkelt ikke rigtigt at tale om, at kravene til MSC skulle være for slappe, og I MSC arbejder man løbende på at styrke standarderne,” siger Christoph Mathiesen.

Et godt eksempel er det grønlandske rejefiskeri, som i en årrække har været fisket ubæredygtigt. I februar i år blev fiskeriet endelig MSC-certificeret. En lang og sej proces, der tog 5 år, og hvor de grønlandske fiskere blandt andet har måttet acceptere en reduktion af deres fangstkvoter, ligesom de skal dokumentere, at de har begrænset deres bifangster, samt at trawlfiskeriet ikke påvirker sårbare habitater og havbunden.

Det grønlandske rejefiskeri er kun et af mange eksempler på, at en MSC-certificering kræver miljøforbedringer, der garanterer beskyttelse af fiskebestanden og havmiljøet.

Men fiskeriet kan også miste sin MSC-certificering, hvis det ikke lever op til MSC’s krav. Et af dem er, at man ikke må overfiske en fiskebestand. Det måtte danske makrelfiskere sande, da makrelfiskeriet i Nordatlanten sidste år fik suspenderet sin MSC-certificering efter sammenbrud i internationale forhandlinger omkring et vedvarende overfiskeri fra en række makrelfiskere, som ikke var MSC-certificeret.

Ifølge FN er 85 procent af verdens fiskebestande enten fuldt udnyttede, overfiskede eller på grænsen til kollaps. Mange fiskerier kan i dag ikke leve op til MSC’s skrappe krav, så det naturlige spørgsmål til kritikere af MSC bliver naturligvis: Hvad stiller vi så op med de resterende 85 procent af verdens fiskerier, der ikke kan opfylde MSC’s krav?

Frem for at kræve, at MSC skal sænke standarderne for at få flere fiskerier med, arbejder WWF hele tiden for at forbedre fiskerierne rundt om i verden, så de med tiden også kan komme op på et niveau, der opfylder standarderne i MSC. Ved at forbrugere og virksomheder efterspørger bæredygtigt fangede fisk fremmer det en udvikling som med tiden vil reducere overfiskeriet globalt set,” forklarer Christoph Mathiesen.

WWF følger derfor også nøje med i MSC-certificeringer af fiskerier rundt om i verden – herunder også i Danmark. Og WWF har i flere tilfælde indgivet forslag til forbedringer i forbindelse med de offentlige certificeringsprocesser af danske MSC-fiskerier. F.eks. har WWF fået indført, at man i rødspættefiskeriet får bedre dokumentation for bifangster og påvirkning af bundforhold med trawl. Også når det gælder fiskeriet efter Østersøtorsken har WWF krævet, at man f.eks. får løst problemet med bifangst af marsvin.

MSC er ikke ufejlbarligt, men MSC er og bliver forbrugernes bedste garanti for bæredygtige, vildtfangede fisk og skaldyr, fordi det er en uafhængig certificering, som skaber miljøforbedringer og fordi der er fuld kontrol med, at fisken faktisk kommer fra de pågældende MSC-certificerede fiskerier,” understreger WWF Verdensnaturfondens programleder for hav- og fiskeri.


Fakta om MSC

Hvad er MSC?

Marine Stewardship Council (MSC) er en miljømærkningsordning, der blev grundlagt i 1997 af Unilever og WWF for at fremme udbredelsen af bæredygtigt fiskeri globalt. Siden 1999 har MSC været fuldt uafhængig af Unilever og WWF og er i dag en selvstændig, global, non-profit mærkningsordning for fiskerier, der ønsker at være bæredygtige.

Hvad er formålet med MSC?

At fremme udbredelsen af bæredygtigt fiskeri globalt set ved at få forbrugere over hele verden til at efterspørge bæredygtigt fangede fisk.

Hvorfor støtter WWF MSC?

Fordi 85 procent af verdens fiskerbestande ifølge FN’s Fødevareorganisation (FAO) enten er fuldt udnyttede, overfiskede eller på grænsen til kollaps, og fordi udbredelsen af MSC-mærkningsordningen er helt central i forhold til arbejdet med at få fiskere rundt om i verden til at omlægge til bæredygtigt fiskeri.

Kan alle fiskerier blive MSC certificeret?

Nej. For at komme i betragtning til en MSC-certificering skal et fiskeri opfylde en række principper. Herunder at fiskeriet skal ske på et niveau, der er bæredygtigt for fiskebestanden, samt at fiskeriet skal udføres på en måde, så miljøpåvirkningen af havets økosystemer og biodiversitet påvirkes mindst muligt. Eks. skal påvirkningen fra trawlfiskeri minimeres ved, at der udarbejdes miljøundersøgelser, udpeges lukkede og beskyttede områder, undgås sårbare havmiljøer m.v.

Hvor meget fiskeri er MSC-certificeret?

Omkring 7 procent af verdens fiskeri er MSC-certificeret og over 50 procent af verdens hvidfisk-fiskerier (f.eks. torsk og sej) er certificeret. Den globale årlige MSC-fangst udgør i dag omkring 9 millioner ton fisk/skaldyr. I Danmark er 14 fiskerier MSC-certificerede, og i alt har over 200 fiskerier i hele verden opnået MSC-certificeringer.

Er WWF kritisk over for MSC?

Ja. Selvom WWF støtter op om MSC, betyder det ikke, at vi mener, at MSC ikke kan forbedres. WWF følger løbende med i selve MSC-certificeringsprocesserne af fiskerier rundt om i verden – herunder også i Danmark. I flere tilfælde har WWF stillet krav om forbedringer i forbindelse med MSC-certificeringsprocesserne i danske fiskerier (f.eks. de danske fiskerier efter rødspætter, torsk og sej). Derudover deltager WWF også aktivt i forbedring og udvikling af MSC’s standarder.

Kan jeg som forbruger stole på, at MSC er bæredygtigt?

Ja. Selvom MSC-standarderne kan forbedres – og løbende bliver det – mener WWF, at MSC er forbrugernes bedste valg, hvis man som forbruger ønsker at vælge bæredygtigt vildtfanget fisk og fremme udbredelsen af bæredygtigt fiskeri globalt set.


Kommentarer

blog comments powered by Disqus