Rapport om grønlændernes kollektive rettigheder | WWF Denmark

Rapport om grønlændernes kollektive rettighederNyhed lagt på den 19 juni 2014   |  
Kapisillit, Grønland
© Rune Langhoff / WWF
Thomas Trier Hansens rapport beskyttelsen af grønlændernes kollektive rettigheder i nationalt og internationalt perspektiv er en del af WWF's samarbejde med ICC om borgerinddragelse på råstofområdet i Grønland.

Med lov om Grønlands Selvstyre blev det grønlandske folk anerkendt som et folk i henhold til folkeretten med ret til selvbestemmelse og Selvstyret blev etableret. Med afsæt heri og det forhold, at Danmark stadig ratificerer internationale konventioner gældende for Grønland, vil denne analyse redegøre for hvem, der har rettigheder og pligter i forhold til de internationale konventioners beskyttelse af oprindelige folk og indholdet heraf. Analysen vil endvidere afdække, om og i givet fald hvordan disse konventioner kan påberåbes nationalt og internationalt af personer, grupper af personer eller organisationer tilhørende eller repræsenterende den oprindelige grønlandske befolkning.

Analysen er bygget op således, at Grønlands historie kort introduceres i afsnit 2 for at give læseren en forståelse for Grønlands stilling i det danske rigsfællesskab og den oprindelige grønlandske befolknings status.

I afsnit 3 behandles spørgsmålet om, hvorvidt der er en international definition eller afgræsning af begrebet ”oprindelig befolkning.” Dette har en betydning for, hvorledes internationale menneskerettighedsinstrumenter kan påberåbes nationalt og internationalt af personer, der tilhører en oprindelig befolkningsgruppe.

Hvis de anvendende myndigheder er for indskrænkende i deres vurdering af, om en person eller grupper af personer falder inden for definitionen eller afgrænsningen, vil dette kunne svække brugen af internationale instrumenter og beskyttelsen af oprindelig folk.

I afsnit 4 gennemgås de for Grønland væsentligste internationale menneskerettighedsinstrumenter, der kan have betydning for beskyttelsen af oprindelige folk. Formålet er at give et overblik over hvilke bestemmelser, der kan være særlig relevante i forhold til beskyttelsen og fremme af oprindelige folks rettigheder.

Afsnittet vil tillige kort behandle spørgsmålet, om de enkelte menneskerettighedskonventioners bestemmelser har en sådan karakter, at de kan påberåbes overfor myndigheder og anvendes af nationale domstolene. Det er her afgørende hvem, der er henholdsvis pligt- og rettighedssubjekter i forhold til instrumenterne.

Endelig vil afsnittet beskrive internationale organers mulighed for at monitorere overholdelsen af konventionerne eller for at modtage klager over konventionsbrud. Uden et internationalt system, vil beskyttelsen af oprindelige folks rettigheder kunne blive svækket, navnlig hvis staten ikke effektivt implementerer de anbefalinger internationale monitorerende organer giver til staterne.

Kommentarer

blog comments powered by Disqus