Sammen om havet i havnen

Danmark er omgivet af hav, men de færreste af os tænker over det mylder af liv, vores danske havne rummer. ’Sammen om havet i havnen’ er et flerårigt partnerskab mellem By & Havn og WWF Verdensnaturfonden med formålet at forbedre levestederne for fisk og øge biodiversiteten i Københavns Havn.

Havets tilstand er kritisk, og gennem det meste af vores historie har det været betragtet som uudtømmeligt, når det gælder plads og ressourcer, og uendeligt når vi har brugt det som skraldespand. Blandt andet ser vi meget af det plastik, vi har smidt i havet gennem årene, komme retur til vores kyster, eller i maverne på de fisk vi spiser. Samtidig ser vi, at vores fiskebestande og deres levesteder er påvirket enormt. Flora og fauna i Københavns Havn har det fint, men der er naturligvis altid plads til mere liv under havoverfladen, og det er en af de ting, partnerskabet mellem By & Havn og WWF Verdensnaturfonden vil sætte fokus på.

Med partnerskabet ønsker By & Havn at integrere FN’s Verdensmål 14, Livet i Havet, i organisationens arbejde, og det er netop denne slags langsigtede naturpositive vision, WWF ønsker at inspirere til. Partnerskabet indebærer en række konkrete aktiviteter og en fælles naturpositiv vision om at fremme livet under vandoverfladen.

Havet skal helt ind i havnen

Målet med det 5-årige partnerskab er at gøre Københavns Havn til et endnu mere levende naturområde, som man for eksempel ser i Øresund. Det sprudlende liv i Øresund skyldes blandt andet, at trawlfiskeri har været forbudt siden 1932.

Partnerskabets udgangspunkt er at tænke investeringer i naturen ind som en del af kernen i byudviklingen. Det vil både give renere vand, flere fisk og bedre naturoplevelser til københavnerne og byens mange turister.

WWF Verdensnaturfonden har et håb om, at partnerskabet vil vise København som det gode eksempel, der kan få andre byer til at følge med samt være med til at skubbe til ideen om at gøre Øresund til Danmarks første 100 procent marine nationalpark.

Visionen er desuden at inspirere til, at havne – i lighed med Københavns Havn – bør have et stort fokus på naturpositiv byudvikling samt at integrere verdensmålet 14, Livet i Havet, i deres udvikling af havnen.

Foto af: By & Havn

En i forvejen sund havn skal være det gode eksempel

Københavns Havn er allerede fuld af liv, som på mange måder afspejler de have, havnen er omgivet af. Derfor handler partnerskabet ikke om at ”reparere” det forsømte, men at arbejde videre med og forbedre havmiljøet i København og dermed forløse ambitionerne om, at natur og storbyliv ved vandet ikke er hinandens modsætninger.

For WWF Verdensnaturfonden er ambitionen med partnerskabet at forbedre havnaturen i Københavns Havn og at fungere som flagskib for den langsigtede strategi for havet.

Foto af: By & Havn

Aktiviteter i partnerskabet

Samarbejdet består af en række konkrete naturforbedrende aktiviteter med langsigtet værdi.

Naturbeskrivelse af Københavns Havn
Der udarbejdes i samarbejde mellem WWF Verdensnaturfonden og By & Havn en naturbeskrivelse af Københavns Havn baseret på eksisterende data og faglige vurderinger af blandt andet havnaturen og dyrelivet i havnen. Naturbeskrivelsen gør det muligt for By & Havn og WWF at identificere og skræddersy kommende projekter, ligesom den vil medvirke til over de næste fem år at kunne vurdere effekten af dem.

Biohuts
Den første aktivitet i partnerskabet var udsætningen af 50 såkaldte ’Biohuts’, der er en art af hoteller og børnehaver for fisk, som hjælper fiskeynglen med at gemme sig for rovdyr og dermed øge fiskebestanden og skabe et bedre havnemiljø. Erfaringer viser, at de giver en hurtig effekt i form af øget biodiversitet i vandet og flere fisk, som også bliver til glæde for de mange lystfiskere, som fisker langs med havnens 42 kilometer kajkant.

De første Biohuts blev installeret d. 8. juni 2021 på World Ocean Day. Læs mere om fiskebørnehaverne i Københavns Havn her.

Kommende aktiviteter
Partnerskabet skal øge kendskabet blandt københavnerne til havnens ”havmiljø” og de udfordringer, som planter og dyr her står over for. Der kan eksempelvis udvikles borgerinvolverende projekter og events i sammenhæng med WWF’s Panda Club og By & Havns havneskoleaktiviteter.

Følg med her på siden for mere information om partnerskabets kommende aktiviteter.

FOTO: REMY DUBASE/ECOCEAN

Københavns Havn

  • Københavns Havn er hovedstadens blå samlingspunkt. Havnen huser tre havnebade og seks badezoner, som tilsammen blev benyttet af mere end 230.000 badegæster i 2019. CNN kårede i 2018 København som verdens bedste badeby.
  • Havnen benyttes af mere end 2 millioner gæster årligt i blandt andet turbåde, havnebusser og udlejningsbåde. Derudover anvendes havnen af 35 historiske skibe, 6.000 medlemmer af kajak- og roklubber og et væld af lystfiskere langs de 42 kilometer kajkant.
  • Københavns Havn er hjemsted for en lang række smådyr som børsteorme, krebsdyr og muslinger. Der er særligt en meget stor forekomst af blåmuslinger, som er med til at rense vandet i havnen.
  • Vegetationen i Københavns Havn består primært af ålegræs, havgræs og klotang, men der er også udbredte forekomster af de delikate lav klørtang og tarmrørhinde.
  • Ved en fiskeundersøgelse i 2015 blev der registreret 28 forskellige fiskearter i Københavns Havn.
  • De hyppigst forekommende fisk er trepigget hundestejle og sortkutling, mens de næstmest forekommende bl.a. er torsk, aborre, ål og havkarusse.
  • Der er stadig en betydelig forurening af havnens bundsediment med primært tungmetaller, der stammer fra fortidens synder fra årtier tilbage. Man kan imidlertid roligt spise hornfisk, havørred og torsk fanget i havnen, da deres indhold af tungmetaller ikke er så højt som i de ”fastboende fisk”.