FISKEBØRNEHAVER SKAL SKABE MERE LIV
I KØBENHAVNS HAVN

Verdens bedste storby at bade i, lystfiskeri fra kajkanten og et væld af rekreative muligheder. Havnemiljøet i København er blandt verdens bedste, og det skal det også være i fremtiden. WWF Verdensnaturfonden og By & Havn har installeret de 50 fiskebørnehaver, der skal sikre flere beskyttede levesteder for de mindst 28 fiskearter, der i dag findes i Københavns Havn. Det naturforbedrende projekt er det største af sin art i Nordeuropa og det første store udviklingsprojekt i et femårigt partnerskab mellem By & Havn og WWF Verdensnaturfonden.

WWF Verdensnaturfonden og By & Havn lancerede i december 2020 et femårigt partnerskab, der med udgangspunkt i FN’s Verdensmål 14, Livet i Havet, skal forbedre levestederne for fisk og øge biodiversiteten i havnen. Partnerskabet indebærer en række konkrete udviklingsprojekter og en fælles naturpositiv vision om at fremme livet under vandoverfladen. Og de 50 Biohuts i havnen er altså det første store naturforbedrende projekt i partnerskabet.

Adgang forbudt for voksne fisk

Biohuts består af et stålbur, som i midten indeholder en mindre gitterkasse, der er fyldt op med tomme, rensede østersskaller, hvor der kan vokse alger og små organismer. Det yderste stålbur beskytter de helt unge fisk på under 3 centimer mod de større rovdyr, mens det inderste gitter med østersskallerne giver fiskene mad. Flere beskyttede levesteder øger fiskebestanden. Erfaringer viser, at Biohuts netop giver hurtig effekt i form af øget biodiversitet i vandet og flere fisk, som også bliver til glæde for de mange lystfiskere, der fisker langs med havnens 42 kilometer kajkant og i resten af Øresund.

Biohuts er altså en slags børnehaver eller hoteller for fisk, hvor fiskeyngel både kan spise sig mætte og være i sikkerhed for de større, sultne rovfisk i en ekstremt sårbar del af fiskenes livscyklus. Erfaringer med lignende projekter fra fx Middelhavet viser, at en øget fiskebestand i havnene kan have en positiv effekt på fiskebestandene uden for havnene, da mange fiskearter vandrer over afstande.

Foto af: Jonas Lysholdt Ejderskov, WWF Verdensnaturfonden

HER KAN DU FINDE BIOHUTS I KØBENHAVNS HAVN

Burene er for de flestes vedkommende installeret på bolværket med trykluftsbor, og de placeres ca. 20-50 cm. under havets overflade på steder, hvor der ikke bades, og hvor de ikke kan komme i kontakt med for eksempel skibe.

Det vil dog være muligt at se en del af de 50 Biohuts langs Københavns kajkant. Det gælder blandt andet:

  • Langebro
  • Asiatisk Plads
  • Inderhavnsbroen
  • Skuespilhuset
  • Nordre Toldbod

Se et kort over, hvor du kan finde Biohuts i Københavns Havn, her.

Det største projekt i Nordeuropa

Københavns Havn er med sine 50 Biohuts den havn i Nordeuropa med flest Biohuts.

Det er et godt eksempel på, hvordan By & Havn ved at investere i naturen ikke kun gør noget godt for fiskene og biodiversiteten, men også opnår gevinster på mange andre områder. For eksempel er flere fisk i havnen med til at styrke balancen i havets økosystemer, som bliver mere modstandsdygtig overfor eksempelvis indvandring af nye arter som følge af klimaforandringerne, samtidigt som der åbnes op for flere rekreative aktiviteter.

Derfor håber WWF Verdensnaturfonden også på, at projektet kan være til inspiration for en mere fremadsynet tilgang til byudvikling, hvor storby og natur ikke er hinandens modsætninger.

Læs mere om Københavns Havn og Biohuts her.

Foto af: Jonas Lysholdt Ejderskov, WWF Verdensnaturfonden

Vild havnatur ind i havnen

Flora og fauna i Københavns Havn har det fint, men der er naturligvis altid plads til mere liv under havoverfladen. Det er en af de ting, partnerskabet mellem By & Havn og WWF Verdensnaturfonden sætter fokus på.

Partnerskabet har titlen ’Sammen om havet i havnen’, fordi vi ønsker at lave tiltag, som bringer mere af den vilde havnatur ind i vores havnemiljø. Og det sker for eksempel med Biohuts, der giver fiskeyngel bedre forudsætninger for at vokse sig store nok til at overleve ude i havet.

Du kan læse mere om partnerskabet og andre projekter her.

Foto: Remy Dubas, EcOcean

Vidste du, at...?

  • Der ved en undersøgelse i 2015 blev registreret 28 forskellige fiskearter i Københavns Havn? De hyppigst forekommende fisk er trepigget hundestejle og sortkutling, mens de næstmest forekommende bl.a. er torsk, aborre, ål og havkarusse.
  • Vegetationen i Københavns Havn består primært af ålegræs, havgræs, ledtang og blæretang, men der er også udbredte forekomster af de delikate lav klotang og tarmrørhinde.
  • Københavns Havn er hjemsted for en lang række smådyr som børsteorme, krebsdyr og muslinger. Der er særligt en meget stor forekomst af blåmuslinger, som er med til at rense vandet i havnen.
  • Der er stadig en betydelig forurening af havnens bundsediment med primært tungmetaller, der stammer fra fortidens synder fra årtier tilbage. Man kan imidlertid roligt spise hornfisk, havørred og torsk fanget i havnen, da deres indhold af tungmetaller ikke er så højt som i de” fastboende bundfisk”.
  • Københavns Havn er hovedstadens blå samlingspunkt. Havnen benyttes hvert år af mere end 2 millioner mennesker: badegæster og gæster i blandt andet turbåde, havnebusser og udlejningsbåde. Derudover anvendes havnen af 35 historiske skibe, 6.000 medlemmer af kajak- og roklubber og et væld af lystfiskere langs de 42 kilometer kajkant.