Danske skove | WWF Denmark

Skov er ikke bare skov

Kun omkring 1% af Danmarks areal er dækket af skov, der er mere end 150 år gammel. Det er et problem, da det netop er den gamle skov, som indeholder flest af vores truede og sårbare dyr og planter.

Danmark var en gang dækket af skove. Det var ikke tætte, ensartede skove som vi kender i dag, men et skovlandskab med en mosaik af træer, buske, åbne lysninger og overdrev, samt vådområder. Disse skovlandskaber var fyldt med store, gamle ege- og asketræer, væltede stammer og skovmoser. De fleste af vores vilde planter, dyr, svampe og laver er derfor knyttet til træer og skovklædte landskaber.

I dag er især gamle, urørte skove, samt græsningsskove gode leveområder for de truede arter. Danmark er i dag fattig på sådanne vilde, urørte skove på grund af skovdrift og tømmerhugst og vi mangler desperat denne vilde skovnatur for at stoppe tabet af arter.

© Søren Wium-Andersen

Hvad er problemet?

  
 • Der mangler levesteder til vilde dyr og planter.
 • Naturen i de danske statslige og private skove er under pres og truet af skovdrift.
 • Mere end halvdelen af Danmarks truede dyre- og plantearter lever i vores skove og er afhængig af en varieret natur.
 • Der mangler døde træer, udgåede træer og væltede stammer i skovene, så svampe, insekter og fugle kan leve der.
 • Der mangler vand som skovmoser, småsøer, naturlige vandløb og andre vådområder i de danske skove, der understøtter liv og variation.
 • Der mangler naturlige blomstrende urter, buske og træer så insekterne kan finde mad. 
© WWF/Bo Normander

Hvad er løsningerne?

  
 • Mere dansk skov uden kommerciel tømmerhugst – også kaldet biodiversitetsskov. Forskerne anbefaler minimum 75.000 hektar. I dag har vi kun knap 12.000 hektar biodiversitetsskov i Danmark.
 • Stop for statslig skovdrift. Det vil give danskerne 110.000 hektar ægte skovnatur. WWF Verdensnaturfonden foreslår, at dette påbegyndes nu og er afsluttet i 2030.
 • Plads til større og mere sammenhængende naturområder i Danmark med en mosaik af naturtyper med skov, lysninger, overdrev og vådområder. Områderne skal græsses af hårdføre græsædere som vilde heste, køer, bisoner eller elge. Derved opstår der flere levesteder med dødt ved, blomstrende planter og vådområder.  
 • Vildere, større og mere selvforvaltende natur med store græsædere vil kunne give os mere biodiversitet i Danmark for færre penge.
© Ole Bo Olsen

Det gør WWF Verdensnaturfonden

  
 • Vi mødes med politikere og andre beslutningstagere så de husker naturen og biodiversiteten i skovene og andre steder i Danmark.
 • Vi samarbejder med danske forskere om formidling af, hvad der er bedst for naturen i skovene.
 • Vi fokuserer på, at indsatserne for de vilde dyr og planter virker.
 • Vi stiller kritiske spørgsmål til Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen om deres indsats for naturen i skovene.
 • Vi formidler, hvorfor naturen er vigtig.
 • Vi samarbejde med private skovejere om løsninger for naturen i deres skove.
 • Vi følger med og deltager på EU og internationalt niveau ift. biodiversitet, natur og skove.
 • Vi bruger viden og erfaringer fra WWF’s store internationale netværk.

Biodiversitet, hvor bliver du af?

Biodiversitet betegner det mylder af liv, som findes overalt på kloden. Det har betydning for, hvordan naturens økosystemer fungerer. Biodiversitet forklarer, hvor stor variationen af dyre- og plantelivet er. Jo mere variation, man finder, desto højere er biodiversiteten.

Danmark har forpligtet sig til at stoppe tabet af biodiversitet inden 2020 gennem de internationale Aichi-mål. Men Danmark er langt fra at leve op til målene. Hvert år gør WWF Verdensnaturfonden og Danmarks Naturfredningsforening status over regeringens indsats for at nå hvert enkelt af de 20 internationale mål for biodiversitet. Den seneste biodiversitetsmåling fra 2017 viser, at Danmark halter bagefter og ser kun ud til at opnå 2 ud af 20 mål i 2020.

WWF Verdensnaturfonden mener i lighed med biodiversitetsforskerne, at etablering af meget mere urørt skov/biodiversitetsskov vil være den mest omkostningseffektive indsats for at stoppe tabet af biodiversitet. WWF og forskere har beregnet, at skovdriften skal stoppe i mindst 75.000 hektar skov. Men det skal vel at mærke være de "rigtige" skove, der allerede har høj biodiversitet.

Mere urørt skov i Danmark, tak


"Gamle træer og dødt ved har uden diskussion en meget stor betydning for den danske biodiversitet. Næsten en tredjedel af alle svampe og dyr i skovene er afhængige af gamle træer og dødt ved. Og en række organismegrupper er endda overvejende afhængige af det. Fx har mere end halvdelen af arterne af billerne i nordeuropæiske løvskove dødt ved som levested. Og fugles artsantal og fuglebestandes tæthed i skove forøges ligeledes med en øget andel af dødt ved. 

Nye undersøgelser (2016) fra Strødam-reservatet ved Gribskov har vist, at her findes en af Danmarks største tætheder af ynglende skovfuglearter. I Strødam-reservatet har der stort set ikke været skovdrift i 60-70 år.

Urørt skov giver simpelthen den største sikkerhed for skovtilknyttede arters bevarelse på lang sigt."


- Thor Hjarsen, biolog WWF Verdensnaturfonden

Fra insekt-summen til stilhed

Engang var de varme sommerdage lig med en livlig summen i naturen. Men over alt i Europa forsvinder insekterne fra naturen. Insekterne mangler både fødegrundlag og levesteder. Urørt og vild natur med vilde blomster og levesteder danner grobund for mangfoldighed og utallige forskellige insektarter. Men desværre er der færre og færre naturområder med blomster og levesteder til insekterne.

En tysk undersøgelse af insektbestanden har vist, at mængden af store flyvende insekter målt i biomasse er faldet med 75 procent siden 1989. Vi ved endnu ikke, om det samme er tilfældet i Danmark, men meget tyder på det. Siden 1950erne er for eksempel 14 af vores dagsommerfuglearter forsvundet, og i dag er mere end halvdelen af de tilbageværende ca. 60 arter i tilbagegang.

Behov for nemmere regler når private lodsejere vil give plads til natur

Danmark har sammen med de fleste andre lande forpligtet sig til at fjerne love, regler og støtteordninger der skader natur og biodiversitet. Dette arbejde er omfattende da det ofte kræver gennemgang af en lang række love og bekendtgørelser, samt ikke mindst have fokus på hvordan fx EU-lovgivning fortolkes og forvaltes i Danmark.

WWF Verdensnaturfonden har igangsat en analyse af dette og har udarbejdet denne anbefaling som er afleveret til samtlige partier i Folketinget. I denne anbefaling har vi haft fokus på mulighederne for at private lodsejere – dvs skovejere, landmænd og andre, kan lave større, sammenhængende natur og etablere vild natur som forskerne anbefaler. I vores gennemgang har vi fokuseret på at lette lodsejernes administrative byrder og større selvbestemmelse på egne arealer.

DOWNLOAD ANBEFALING (pdf.)

Den internationale forpligtelse er beskrevet i de såkaldte Aichi-mål, som skal være opfyldt inden 2020. I delmål 3 står der:

”Incitamenter og støtteordninger, som er skadelige for biodiversitet er elimineret, udfaset eller omdannet med henblik på at minimere eller undgå negative effekter”.

I det årlige biodiversitetsbarometer vurderer WWF at dette mål er der ingen fremskridt på overhovedet. Dette arbejder vi naturligvis på at ændre.

© Rune Engelbreth

Gør skoven mere vild!

Projektet ”Vildere skove” har med støtte fra 15. Juni Fonden muliggjort at WWF Verdensnaturfonden i 2015-2019 ved en række konkrete aktiviteter, har sat fokus på for biodiversitetsindsatser i Danmarks private skove. Læs mere her og bliv inspireret.

Artikler om dansk skov og biodiversitet

Suserup Skov. Dansk natur.

Forstå biodiversitet på tre minutter

Det er naturens absolutte buzzword, og et begreb, der er værd at forstå, hvis du vil være med, når politikerne tager store og skelsættende ...

26 nov 2019 Læs mere »
To vildsvin med unger

Vildsvinehegnet er stadig helt i hegnet!

Tilbage i marts 2018 blev det meldt ud, at Regeringen og Dansk Folkeparti vil anvende 80 mio. skattekroner på at opsætte et formentligt 1½ meter højt ...

13 jul 2018 Læs mere »
En seksplettet køllenatsværmer på en sommerdag i Danmark

Insektdød: Europas insekter forsvinder

Insekterne forsvinder hastigt overalt i Europa. De mangler levesteder med vild natur og trues af klimaforandringer og sprøjtemidler fra landbruget. I ...

07 jun 2018 Læs mere »
Vildsvin

EU bekymret over vildsvinehegn

EU deler WWF’s bekymring for, at dyrene bliver den store taber, hvis regeringen opfører vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse.

03 jun 2018 Læs mere »
Vildsvin

WWF går til dansk og tysk regering for at stoppe vildsvinehegn

​WWF-Danmark og WWF-Tyskland har i dag sendt et åbent brev til den danske og tyske regering, de danske miljø- og landbrugsordførere, EU-kommissæren ...

07 maj 2018 Læs mere »
Dansk natur

Vi skal passe bedre på de danske skove

Den vilde natur i Danmark er truet. Særligt står naturen og arterne, der lever i skoven for skud. Miljø- og Fødevareministeriet er kommet med et ...

13 apr 2018 Læs mere »
Vildsvin

WWF: Vildsvinehegnet er helt i hegnet

Med et nyt hegn tværs gennem vores danske natur vil Folketinget forsøge at sikre de danske svin mod afrikansk svinepest. Men hegnet er en forfejlet ...

05 apr 2018 Læs mere »
Urørt skov.

Esben Lunde Larsens eftermæle står og falder med Danmarks nye skovpolitik

​Miljøministerens nye forslag om at lade mere skov stå urørt hen er Esben Lunde Larsens mulighed for at redde Danmarks vilde natur – og samtidigt ...

22 jan 2018 Læs mere »

Støt skoven - bliv medlem af WWF Verdensnaturfonden

Bliv medlem