Danmark | WWF Denmark


 
	© Rune Langhoff/WWF DK

Danmark

Mere vild natur i Danmark

WWF Verdensnaturfonden arbejder for, at naturen i Danmark bliver bedre beskyttet og får mere plads til at udfolde sig.
Den danske natur har været i tilbagegang i mere end 100 år. Der er et stort behov for at vende udviklingen og skabe mere plads til naturen – både på land og i havet.
 
WWF har især fokus på Danmarks truede natur i skovene og i havet. Begge steder er beskyttelsen stadig mangelfuld, og vi er endnu langt fra målet om en bæredygtig udnyttelse. Læs mere om vores arbejde med: Danmark – et opdyrket land
Naturområderne i Danmark er generelt små og for spredte til at kunne understøtte levedygtige bestande af dyr og planter. Landbrug udgør hele 61 % af Danmarks samlede areal, mens bebyggelse udgør 14 %. Tilbage er 15 % til skov og under 10 % til lysåben natur som hede, strand, eng og mose. Danmark er derfor et af de lande i verden, der har den mindste andel med natur.
 
Samtidig er størstedelen af skovene produktionsskov, og den lysåbne natur er under hårdt pres fra landbruget. Så der er et stort behov for langsigtede planer, der kan sikre et rigt naturindhold og skabe plads til, at den vilde natur kan udfolde sig. WWF arbejder bl.a. for at skabe mere vild naturskov i Danmark. Læs mere om vores arbejde med skov her.
 
Havet omkring Danmark
Naturen i havet omkring Danmark er i stærk tilbagegang. Derfor skubber WWF på for en ambitiøs indsats, der kan sikre en sund miljøtilstand, samt en rig og mangfoldig natur i de danske farvande. Der er mange årsager til tilbagegangen i de danske havområder bl.a. overfiskeri, udledning af næringsstoffer, råstofindvinding og klimaforandringer.

WWF arbejder aktivt for at beskytte havet i og omkring Danmark. Vi arbejder både for at udbrede kendskabet til naturen under overfladen og for at skabe politiske foranstaltninger, som kan redde og beskytte vores unikke danske havmiljø. Læs mere om vores arbejde med hav her.

Danmarks internationale forpligtelser
Siden FN’s Biodiversitetskonvention blev vedtaget i 1992 har FN afholdt en række topmøder om natur og biodiversitet. Det overordnede mål, både i FN og i EU, er at standse tabet af biodiversitet inden 2020.
 
WWF holder den danske regering i ørene og udgiver sammen med Danmarks Naturfredningsforening et årligt Biodiversitetsbarometer, der viser hvordan Danmark klarer sig med at opfylde FN’s naturmål. Desværre opfylder Danmark kun få af de i alt 20 mål. Derfor er der et stort behov for mere politisk handling og en forstærket indsats for naturbevarelse i Danmark. Læs mere om vores arbejde med biodiversitet her
 
	© Orbicon
Nordre Rønner - søanemone
© Orbicon

Marine Natura 2000 områder. Hvad er det?

Natura 2000 er områder, som Danmark overfor EU har forpligtet sig på at yde en særlig beskyttelse.
WWF har i flere år kommenteret udpegningen af Natura 2000-områder i Danmark. Vi har fokuseret særligt på de marine områder. På den måde arbejder vi for at Danmark lever op til internationale forpligtelser på naturområdet. Læs mere om Natura 2000 her.