Dansk Hav | WWF Denmark

Dansk HavStenrev Hav Søsol rel=
Søsolen er et grådigt rovdyr, der lever af søstjerner, søpølser og søanemoner. Søsolen tilhører samme familie som søstjernen, pighuderne, som også søpindsvin tilhører.
© Jan Nicolaisen, Orbicon
Naturen i havet omkring Danmark byder på et rigt og fascinerende dyreliv - men det er samtidig et miljø, der er i kraftig tilbagegang.
Naturen under havoverfladen i Danmark byder på et rigt og fascinerende dyreliv. De danske havområder er ikke bare ét hav, men varierer meget og kan byde på helt forskellige arter og oplevelser. Det skyldes blandt andet de mange forskelle i havbundtype, dybde, strømforhold, saltindhold og ikke mindst vandkvaliteten.

Det brakvandede indhav Østersøen og Bælthavet har en lav koncentration af salt, men op mod Kattegat, Skagerrak og Nordsøen, stiger indholdet af salt, fordi det er knyttet til Atlanten, hvilket har stor indflydelse på de arter, der findes her. 

Mangfoldigheden af arter (biodiversiteten) i de indre danske farvande skønnes at inkludere ca. 2300 arter af marine dyr og omkring 300 flercellede alger og havplanter. De marine dyr tæller blandt andet 110 fiskearter, 300 arter af bløddyr (herunder muslinger, snegle og blæksprutter) og over 700 arter af krebsdyr. 

Diversiteten af arter falder generelt i takt med saltindholdet. De 2300 arter af marine dyr er således kun gældende for Nordsøen og Kattegat, mens kun ca. 50 % af arterne er at finde i Bælthavet og Øresund. Omkring Bornholm er tallet faldet til kun omkring 100 arter i alt, men her begynder ferskvandsarter, der er tolerante overfor lave saltkoncentrationer også at dominere.

Havet under pres

Naturen i havet omkring Danmark er i stærk tilbagegang. Derfor skubber WWF på for en ambitiøs indsats, der kan sikre en sund miljøtilstand, samt en rig og mangfoldig natur i de danske farvande.

Der er mange årsager til tilbagegangen i de danske havområder. Det skyldes destruktivt- og overfiskeri, udledning af næringsstoffer fra bl.a. landbruget, samt udledning af miljøfremmede stoffer fra industrien. Også råstofindvinding, invasive arter, klimaforandringer, støj og fysiske forstyrrelser presser havets natur.

WWF arbejder intensivt for at beskytte havet i og omkring Danmark.Vi arbejder både for at udbrede kendskabet til naturen under overfladen og for at skabe politiske foranstaltninger, som kan redde og beskytte vores unikke danske havmiljø.

Det gør WWF

Her kan du læse mere om WWF’s arbejde med:
- De danske Natura 2000-områder
- Indførelsen af havstrategidirektivet i Danmark 
- Genopretning af stenrev
- Folkelig oplysning omkring havets naturrigdom gennem projekt Opdag Havet

Det arbejder WWF for

  • En ambitiøs handleplan for Danmarks havnatur, med bindende målsætninger og nødvendige midler afsat til overvågning, genopretning, forskning, forvaltning osv.
  • Etableringen af større sammenhængende beskyttede områder på havet.
  • At bæredygtigt og skånsomt fiskeri styrkes.
  • En kraftig reduktion af udledningen af næringsstoffer.
  • Genopretning af ødelagte naturtyper i havet og ved kysterne (f.eks. stenrev).
  • Målrettet indsats for beskyttelse af truede arter og deres habitater.
  • En samlet fysisk planlægning af aktiviteterne på havet (Havplan), hvor der tages fuldt hensyn til miljø og havets økosystemer.

Det mener danske forskere

I foråret 2012 udgav Det Grønne Kontaktudvalg en rapport, der viser vejen til at stoppe tabet i den danske biologiske mangfoldighed.

Rapporten indeholder bidrag fra en lang række førende danske forskere og helt konkrete anbefalinger – også for at stoppe tilbagegangen i havet.

Her kan du læse rapporten ”Danmarks Natur 2020 - om at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed”:
 
	© Miljøstyrelsen, 2014: Danmarks Havstrategi, Basisanalysen
© Miljøstyrelsen, 2014: Danmarks Havstrategi, Basisanalysen

Figur 1: Klassifikation af status for eutrofieringstilstanden i de dansk havområder baseret på de data, som er indberettet til hhv. OSPAR og HELCOM. Blå og grøn angiver god miljøtilstand, mens gul, orange og rød angiver, at der er en ikke-god miljøtilstand. Numrene angiver beregningspunkter..

 
	© Miljøstyrelsen, 2014: Danmarks Havstrategi, Basisanalysen
Figur 2: Klassifikation af de danske farvandets tilstand vedrørende biodiversitet. Gul, orange og rød angiver, at der ikke er god miljøtilstand. Numrene angiver vurderingsområder
© Miljøstyrelsen, 2014: Danmarks Havstrategi, Basisanalysen
Figur 2: Klassifikation af de danske farvandets tilstand vedrørende biodiversitet. Gul, orange og rød angiver, hvor påvirket biodiversiteten er af miljøtilstanden. Numrene angiver vurderingsområder.
 
	© Peter Skødt Knudsen
Den danske "koralrevsfisk", Savgylten, lever fortrinsvis på stenbund med algebevoksninger.
© Peter Skødt Knudsen