Beskyttede havområder | WWF Denmark

Beskyttede havområderFotokonkurrence rel=
© Martin Nielsen

Blå oaser ønskes

I takt med at presset på Danmarks marine natur stiger, øges behovet for at etablere store sammenhængende beskyttede havområder frem for forvaltning af enkelte arter og små isolerede arealer. WWF Verdensnaturfonden mener, at behovet for beskyttede havområder (dvs. havreservater eller marine nationalparker) indenfor Danmarks grænser er større end nogensinde.

Beskyttede havområder hjælper naturen

I dag er marine naturreservater et udbredt værktøj i beskyttelsen af den biologiske mangfoldighed og de naturressourcer som findes i alle have og oceaner. I slutningen af 1990’erne havde mange kystnationer etableret beskyttede marine områder i højere eller mindre grad. Erfaringerne har vist, at de beskyttede områder har haft en gavnlig effekt på dyre- og plantelivet, samtidig med at kystturismen og herlighedsværdien for færden i og omkring havet stiger markant. De danske kyster er landets størst turistmagnet og derfor giver det mening både i et socioøkonomisk og biologisk perspektiv at værne om vores havnatur.

Danmark har udpeget en række arealer som Natura 2000-områder under EU’s habitatdirektiv, men disse er for størstedelen stadig uden egentlig beskyttelse mod skadelige aktiviteter, og er meget små og gælder kun en række begrænsede naturtyper. I danske farvande mangler vi stadig, at der implmenteres større og sammenhængende beskyttede havområder. Hvis vi skal sikre, at økosystemerne bevares, er det ikke nok kun at beskytte enkelte kommercielle arter. Havet ser ikke grænseopdelt ud for os, men havets organismer har en helt anden opfattelse af, hvordan de kan bevæge sig i vandsøjlen eller på havbunden. Derfor er det vigtigt, at der er naturlige overgange mellem økosystemerne i de beskyttede områder (såkaldte blå korridorer), som tillader bevægelighed og distribuering for havdyrene.
 

Beskyttede havområder i Danmark?

Vores svenske naboer indførte i 2009 deres første marine nationalpark, Kosterhavets Nationalpark, der tilmed ligger tæt på den norske marine nationalpark Ytre Hvaler ved Oslofjorden.
WWF Verdensnaturfonden mener, at det er på tide, at Danmark tager sine nationale og internationale forpligtigelser seriøst og tager ordentlig hånd om vores værdifulde marine natur. WWF foreslår at Danmark beskytter op til flere større havområder, der repræsenterer den biologiske mangfoldighed i form af både arter og økosystemer i de danske farvande.

Forslaget ligger sig op af anbefalinger fra det Grønne Kontaktudvalg fra 2012, hvor der peges på større beskyttede områder i hhv. Lillebælt, Øresund og Kattegat som del af en ambitiøs indsats for at beskytte den marine natur.

En implementering af disse områder er omfattende og vil skulle ske i flere etaper, hvor der er fokus på beskyttelse af nuværende og sikring af fremtidig flora og fauna. WWF anser, at etablering af sådanne områder som minimum indebærer et forbud mod råstofindvinding og fiskeri med bundslæbende fiskeredskaber som trawl. På sigt er det også vigtigt, at udledning af næringsstoffer fra landbruget reduceres kraftigt i disse områder.

Del af en samlet marin handleplan

Anbefalingerne om de større beskyttede havområder fra Det Grønne Kontaktudvalg er del af et samlet sæt af anbefalinger til en dansk marin handleplan, der skal sikre en sund og levende havnatur i de danske farvande. Udover de store beskyttede havområder, lyder andre centrale anbefalinger til en sådan handleplan bl.a. på:
  • Genopretning af ødelagte habitater, såsom stenrev og muslingebanker.
  • Øget viden (rødlistevurdering) om trusselsstatus for dyre- og plantearter i de danske farvande, med efterfølgende målrettet indsats for deres bevaring.
  • Regulering af fiskeriet med udgangspunkt i hele økosystemet og med faste målsætninger og tidsrammer for genopbygning og bæredygtig udnyttelse af fiskebestande.
  • Udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet reduceres til niveauer, der tillader en gunstig bevaringsstatus, hvilket helt konkret betyder, at kvælstof til havmiljøet samlet set reduceres til 30.000 tons pr. år, og fosfor reduceres med ca. 1/3 i visse områder.
  • Der bør oprettes et nationalt havovervågningsprogram, der kan sikre en vidensbaseret forvaltning af havområderne med viden om både fysisk-kemiske og biologiske forhold i de frie vandmasser og lavvandede systemer.
 
	© WWF
© WWF
KORT: Forslag til beskyttede områder
 
 
	© Mikkel Noe-Nygaard
Livlig kolonisering af stenrev
© Mikkel Noe-Nygaard