Havstrategidirektivet | WWF Denmark

Havstrategidirektivet rel=
Spættet sæl - spottet og flot skudt af Martin Kielland ved Hesselø.
© Martin Kielland.
Havstrategidirektivet er et EU direktiv, der har til formål at etablere god miljøtilstand i alle havområder i EU senest i 2020. I Danmark inkluderer det Nordsøen, Kattegat og Østersøen.
Hvad god miljøtilstand er, og hvilke mål der skal nås for at opnå god miljøtilstand, er op til de enkelte lande at fastslå på baggrund af videnskabeligt data omkring havets økosystemer.

Det er en helt ny og omfattende måde at tænke naturbeskyttelse på i EU- sammenhæng, og derfor følger WWF implementerinen af havstrategien i Danmark nøje.

En omfattende proces

Indførslen af havstrategien i Danmark er en omfattende process – først skal man i 2012 fastsætte målsætningerne for den gode miljøtilstand, og senere i 2015 og 2016 skal et overvågningsprogram og et indsatsprogram indføres. Tilsammen skal det i 2020 sikre os sunde og mangfoldige havområder i Danmark.

Fordi havstrategien dækker hele Danmarks havareal, skal alle områder – også dem, der ikke er dækket af anden beskyttelse, fx Natura 2000 – sikres en god miljøtilstand. Her vil WWF gøre en særlig indsats for, at områder uden for anden beskyttelse opnår særligt udbytte af havstrategien. Ligesom vi vil arbejde for, at der bliver oprettet større beskyttede områder til havs (såkaldte MPA´s, Marine Protected Areas), så naturen får frit spil og habitater samt tilhørende arter kan få plads til at udvikle sig.

WWF følger hele processen med havstrategidirektivet, og er i dialog med alle relevante beslutningstagere på området og indsender høringssvar når muligt. Formålet er at sikre en indsats, der reelt forbedrer det danske havmiljø.
 
 
	© Miljøstyrelsen, 2014: Danmarks Havstrategi, Basisanalysen
Figur: Klassifikation af status for eutrofieringstilstanden i de danske havområder baseret på de data, som er indberettet til hhv. OSPAR og HELCOM. Blå og grøn angiver god miljøtilstand mens gul, orange og rød angiver, at der er en ikke-god miljøtilstand. Numrene angiver beregningspunkter (Miljøstyrelsen 2014: Danmarks Havstrategi, Basisanalysen).
© Miljøstyrelsen, 2014: Danmarks Havstrategi, Basisanalysen
 
	© Miljøstyrelsen, 2014: Danmarks Havstrategi, Basisanalysen
Figur 2: Klassifikation af de danske farvandets tilstand vedrørende biodiversitet. Gul, orange og rød angiver, at der ikke er god miljøtilstand. Numrene angiver vurderingsområder
© Miljøstyrelsen, 2014: Danmarks Havstrategi, Basisanalysen