NATURA 2000 | WWF Denmark

NATURA 2000 rel=
© Orbicon

Beskyttelse af havets natur

Natura 2000-områder er naturområder, som Danmark har forpligtet sig til at beskytte under EU. Der er udpeget Natura 2000 områder både på land og på havet, så Natura 2000 områderne vil altså være vigtige, når det drejer sig om at beskytte havet omkring Danmark.
Områderne er udpeget på grundlag af enten bestemte arter eller naturtyper, og er sket i henhold til to EU-direktiver. Det gælder EU’s habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektiv. Områder udpeget under disse to direktiver kaldes altså Natura 2000 områder.

Derfor arbejder WWF med Natura 2000

Natura 2000 områderne udgør en vigtig brik i arbejdet for at få stoppet tilbagegangen i havet. Derfor er det et af de områder, WWF fokuserer på.

Forvaltningen af Natura 2000 områderne tager udgangspunkt i de såkaldte "Naturplaner", som blev endeligt vedtaget i 2011. I de kommende år skal den specifikke regulering og indsats i områderne besluttes.

WWF har fulgt tilblivelsen af naturplanerne nøje - og vil ligeledes følge det fremtidige arbejde med at skabe en god beskyttelse af områderne.

Det arbejder WWF for:  

  • Forbud mod brug af bundslæbende fiskeredskaber i områderne
  • Udledningen af næringssalte fra landbrug og anden forurening skal nedbringes kraftigt
  • Flere genopretningstiltag af ødelagte naturtyper (f.eks. stenrev og muslingebanker)
  • Øget indsats over for invasive arter
  • Råstofindvinding, f.eks. sandsugning, skal ikke være tilladt i Natura 2000-områderne.

WWF og Naturplanerne

I 2011 udarbejdede WWF høringssvar for størstedelen af naturplanerne for de marine Natura 2000-områder.
I december 2011 Miljøministeriet offentliggjorde Miljøministeriet de endelige naturplaner naturplan for hvert Natura 2000-område i Danmark. Du kan dowenloade WWF’s høringssvar til naturplanerne her:

Fakta

De danske Natura 2000-områder dækker 8,3 procent af det danske landareal og 17,7 procent af det danske havareal. Hvis du ønsker at kigge nærmere på de danske Natura 2000 områder, kan du klikke her (ekstern link til miljøstyrelsen).

WWF og fiskeri

Et af de vigtige tiltag i forvaltningen af Natura 2000-områderne vil være en regulering af det fiskeri der i dag foregår områderne.
I juni 2013 offentliggjorde Fødevareministeriet deres første planer til fiskeriregulering i 4 danske Natura 2000 områder. Her kan du downloade WWF’s høringssvar til det danske forslag:

WWF og stenrevene

Mange af de danske marine Natura 2000-områder er udpeget på grundlag af stenrev eller biogene rev.
Forvaltningen af dem vil nu foregå som følge af den kortlægning de danske myndigheder har udført. Men WWF er utilfreds med anvendelsen af den danske stenrevsdefinition. Du kan downloade WWF’s henvendelse til Miljøministeriet her: