Living Planet Report | WWF Denmark

Living Planet Report rel=
© National Goegraphic Stoch Jim Richardson

Living Planet Report

Vi mennesker bruger langt flere ressourcer, end Jorden kan nå at regenerere. Sådan lyder konklusionen i WWF's Living Planet-rapporter fra både 2014 og 2016.

Vores forbrug ændrer klimaet

I mere end 40 år har menneskehedens behov overskredet, hvad naturen kan nå at genopbygge. Sagt på en anden måde lever vi i dag, som om vi har mere end 1,5 planet til rådighed. Det betyder, at naturen er lidt over 1,5 år om at genopbygge, hvad vi forbruger på ét år. Det er naturligvis uholdbart. Vi har kun én planet.

Det økologiske fodaftryk

Det økologiske fodaftryk er en indikator for, hvor meget vores forbrug belaster miljøet og naturen. 

Det er forskningsnetværket Global Footprint Network, der står bag metoden for udregning af det økologiske fodaftryk. Metoden går ud på at tælle de arealer sammen, der skal til for at producere alle de ressourcer, vi bruger på et år. Det gælder blandt andet CO2-udledning, landbrug, skovbrug og fiskeri. Til sammen viser alle disse parametre, hvor stort et økologisk fodaftryk vi sætter på kloden. 

Global Footprint Network udregner det økologiske fodaftryk i 182 lande verden over. Udregningerne dækker både over de enkelte landes samlede fodaftryk samt det økologiske fodaftryk per indbygger. 

Med udgangspunkt i Global Footprint Networks tal foretager WWF Verdensnaturfonden med jævne mellemrum undersøgelser af både det samlede globale fodaftryk og enkelte landes. Resultaterne offentliggøres i WWF Verdensnaturfondens Living Planet-rapporter, der udkommer hvert andet år.   

Danmarks økologiske fodaftryk er forbundet med en del usikkerhed. Det skyldes blandt andet, at vi har en meget stor og omfattende udenrigshandel. Danmarks eksport er fx langt større end for eksempel USA’s set i forhold til vores størrelse. Når det økologiske fodaftryk skal udregnes, er det vigtigt at fratrække de varer, der går ud af landet, men det er et kompliceret regnestykke. 

Af WWF Verdensnaturfondens rapport Living Planet 2014 fremgår det, at Danmark har det fjerdestørste økologiske fodaftryk per indbygger i verden. Rapporten er baseret på tal fra 2010.

Til gengæld er Danmark nede som nummer 23 på Global Footprint Networks seneste opgørelse fra 2012.

Du kan læse mere om Danmarks og de øvrige 181 landes økologiske aftryk i henholdsvis WWF Verdensnaturfondens Living Planet-rapporter og på Global Footprint Networks hjemmeside.

CO2-udledning

Den største trussel mod kloden er CO2-udledning. Det skyldes blandt andet, at flere og flere flytter til byen. To ud af tre mennesker vil i 2050 leve i en by, og det har konsekvenser for det globale fodaftryk. Der er behov for, at der udvikles nye og forbedrede måder at forvalte naturressourcerne på.

Land grabbing truer biodiversiteten 

Når virksomheder og lande køber store arealer af et andet lands jord til produktion af fødevarer, biobrændsel og udvinding af mineraler, er der tale om land grabbing. Områderne er ofte rige på biodiversitet.

Land grabbing sker typisk i udviklingslande. Småbønder og fattige mister ofte deres levebrød, når investorer opkøber jorden. 

Det vurderes, at et område på størrelse med Vesteuropa er blevet handlet siden 2000.

Havet er under pres

Over hele kloden fanges der rigtig mange fisk. Siden 1950 er fangsten steget fra 19 mio. til 87 mio. ton, og ikke alle fiskebestande kan holde til det. Tun og ål er bare to af mange truede fiskearter, der bukker under for overfiskeri.

WWF anbefaler forbrugeren at gå efter MSC-certificerede fisk. På den måde er man sikker på, at fisken ikke kommer fra truede bestande.

Landbruget presser vandressourcerne

Landbruget står for 92 % af det samlede forbrug på 9000 milliarder m3 vand om året. Især opdyrkede områder, der kunstvandes, sender vandforbruget i vejret.

One Planet Video

Mennesker sætter store fodaftryk i deres brug af kloden - men kloden kan også selv lave nogen
 
	© WWF
© WWF