Living Planet Report 2012. Konklusion: vi forbruger for meget | WWF Denmark

Living Planet Report 2012. Konklusion: vi forbruger for megetNyhed lagt på den 14 maj 2012   |  
The earth seen from above
© National Goegraphic Stoch Jim Richardson
WWF's Living Planet Report er atter på gaden. Desværre med den nedslående konklusion at vi har et kæmpe overforbrug. Hvis alle mennesker i verden levede på niveau med danskerne - ville vi have brug for omkring 4 jordkloder, for at Jorden kunne nå at genskabe de ressourcer, som vi forbruger.

For resten af verden er tallet dog ”kun” halvanden jordklode og det tager jorden halvandet år at regenerere det vi bruger på et år.

Men heldigvis ser det ikke bare sort ud: "Vi kan skabe en blomstrende fremtid, der giver mad, vand og energi til de 9 eller måske 10 milliarder mennesker, der skal dele planeten i 2050. Løsningen ligger i reduktion af affald, smartere vandforvaltning og brug af vedvarende energikilder, der er rene og rigelige - såsom vind og sol" siger WWF’s miljøfaglige chef John Nordbo.

Rapporten, der udkommer hvert andet år, kommer bredt omkring og kortlægger det globale fodaftryk. En metode til at undersøge og synliggøre bæredygtigheden af menneskets forbrug. Metoden går ud på at tælle de arealer sammen, der skal til, for at producere alle de fornybare ressourcer, vi bruger på et år. I det indregnes bl.a. CO2 udledning, landbrug, skovbrug og fiskeri som tilsammen viser hvor stort fodaftryk vi sætter på kloden.

Herunder følger rapportens vigtigste konklusioner:

CO2-udledning

Den største trussel mod kloden er CO2 udledning. Det skyldes blandt andet at flere og flere flytter til byen. To ud af tre mennesker vil i 2050 leve i en by – og det har konsekvenser for det globale fodaftryk og der er behov for, at der udvikles nye og forbedrede måder at forvalte naturressourcerne på. Desuden kan klog byplanlægning og veludbygget offentlig transport reducere fodaftrykket. Det ses f.eks. i New York, hvor indbyggerne udleder 30 % mindre CO2 end den gennemsnitlige amerikaner.

Land-grabbing truer biodiversiteten

Land-grabbing er når virksomheder og lande køber store arealer af et andet lands jord til produktion af fødevarer, biobrændsel og udvinding af mineraler. Områderne er ofte rige på biodiversitet, da de ikke indtil nu er blevet hårdt udnyttet, men den nye effektive produktion presser økosystemet og biodiversiteten i alarmerende grad.

Land-grabbing sker typisk i udviklingslande, hvilket betyder, at småbønder og fattige som lever af deres egen jord, bliver forvist når investorer opkøber jorden.

Siden midten af 2000 skønnes det, at et område på størrelse med Vesteuropa er blevet handlet. Fødevarekrisen i 2007-08 udløste en øget efterspørgsel på landbrugsjord i andre lande, og befolkningstilvæksten vil gøre, at man vil gøre yderligere for at sikre adgang til landbrugsjord for fremtidens fødevareproduktion.

Havet er under pres

Over hele kloden fanges der rigtig mange fisk. Siden 1950 er fangsten steget fra 19 mio. til 87 mio. ton og ikke alle fiskebestande kan holde til det. Tun, torsk og ål er bare få af mange truede fiskearter, der bukker under for overfiskeri. WWF anbefaler forbrugeren at gå efter MSC-certificerede fisk, da man så er sikker på at det ikke kommer fra truede bestande.

Landbruget presser vandressourcerne:
Landbruget står for 92 % af det samlede forbrug på 9000 milliarder m3 vand om året. Det er især de dyrkede områder, der har brug for kunstvanding, der er synderen.

Se hvor mange jordkloder du selv bruger

FAKTA OM DET GLOBALE FODAFTRYK

Det globale fodaftryk er metode man bruger til at undersøge og synliggøre bæredygtigheden af menneskets forbrug. Metoden går ud på at tælle de arealer sammen, der skal til, for at producere alle de fornybare ressourcer, vi bruger på et år. Fodaftrykket skal så sammenlignes med det areal vi har til rådighed til at producere disse ressourcer. Det kaldes for biokapaciteten.

Både globalt fodaftryk og biokapaciteten måles i enheden global hektar (gha). Man kan ikke alene regne med det faktiske areal, fordi det er nødvendigt at korrigere med, hvor produktivt et givet stykke land er. I Danmark har vi et meget intenst og effektivt landbrug, hvilket gør at vi har en høj produktion. Derfor har vi en høj biokapacitet her i landet.

OM WWF

WWF er en af verdens største og mest erfarne uafhængige natur- og miljøbevarelsesorganisationer. Over fem millioner mennesker støtter organisationen over hele verden, og WWF har et aktivt globalt netværk i mere end 100 lande.

WWF’s mission er at stoppe forringelsen af jordens naturlige miljø og skabe en fremtid, hvor mennesker lever i harmoni med naturen. WWF arbejder for dette, dels ved at bevare naturens mangfoldighed med fokus på de biologisk rigeste naturtyper på jorden, dels ved at sikre, at naturens ressourcer udnyttes på en bæredygtig måde og endelig ved at bekæmpe forurening og unødigt forbrug af ressourcer og energi.

The earth seen from above
© National Goegraphic Stoch Jim Richardson Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus