Dansk skov | WWF Denmark


 
	© Thor Hjarsen

Dansk skov

Mere biodiversitet i de danske skove

Danmarks skove er vigtigere end du tror – og væsentlig mere sjælden.
Kun omkring 1% af Danmarks areal er dækket af skov, der er mere end 150 år gammel. Det er et problem, da det netop er den gamle skov, som indeholder flest af vores truede og sårbare dyr og planter.

Danmark var en gang dækket af store, gamle skove. Disse skove, fyldt med gamle træer, væltede stammer og nedfaldsgrene er nu næsten væk. Derfor er det også de dyr og planter, der er tilknyttet gamle, urørte skove, som i dag er mest truede herhjemme.
 
Vores skove i dag rummer 65% af samtlige truede arter, og 40% af alle vores truede arter findes kun i skov. Derfor arbejder WWF Verdensnaturfonden for at de danske skovejere – både private og offentlige – i højere grad inddrager naturhensyn i skovdriften.
 

Urørt skov

Naturplan Danmarks målsætning om udlæggelse af 500 ha urørt skov i statslige og private skove er helt utilstrækkeligt. Vi har brug for meget større og sammenhængende skovområder, hvor naturen råder. Forskerne peger 40-50.000 ha i alt. 

WWF Verdensnaturfonden mener, at Naturstyrelsen skal gå foran og udlægge 20% af statens skove som urørt skov. Her skal al skovdrift ophøre og i de første år skal der ske tiltag som giver flere levesteder for dyr og planter. Dette vil svare til over 20.000 hektar ny skovnatur – dvs omkring halvdelen af det, der er brug for. Senere må de private skovejere så, mod kompensation, komme med på vognen. 
 

Naturnær skovdrift

Naturstyrelsens naturnære skovdrift, som den foregår på størstedelen af statens skovareal på ca. 100.000 ha, er ikke nok, da biodiversiteten fortsat forsvinder. Lige nu planlægger Naturstyrelsen at udlægge 250 ha som urørt naturskov, mens der i hele Danmark skal plantes 3.400 hektar ny skov med statsstøtte. Dette hjælper ikke vores truede skovnatur.
 

Omlægningen kan ske nu

Omlægningen af statsskov til urørt skov vil kunne ske for relativt få penge og allerede fra i morgen. For eksempel er ophør af skovdrift 4-5 gange billigere end plantning af ny skov. Desuden har nyplantede skove ingen betydning for vores truede skovnatur de første 50-100 år. 
 

Mere natur-skånsom skovdrift

Der er også brug for meget mere urørt skov i Danmark, samt andre skove med meget mere natur-skånsom skovdrift. Arealet af ikke bare de urørte skove, men også naturskove, hvor naturen er i centrum, skal derfor forøges. I naturskovene skal skoven plejes for at sikre fx lysåbne arealer. Hårdføre kvægracer, der græsser indeni skoven, skal vi have mere af. Dette vil skabe flere levesteder for sjældne insekter, svampe, planter, pattedyr og fugle. 
 

Kommerciel skovdrift

WWF Verdensnaturfonden mener, at Danmarks kommercielle skovdrift er et vigtigt og klimavenligt bidrag til grøn vækst og beskæftigelse. Tømmer er et bæredygtigt alternativ i for eksempel byggeri og håndværk. Træflis er en CO2-venlig energikilde. Den kommercielle skovdrift med fx tømmer og træflis skal bare i meget højere grad adskilles fra den vigtigste skovnatur. 

Det ønsker WWF Verdensnaturfonden

  1. Større, sammenhængende naturskovområder med ingen eller ekstensiv skovdrift.
  2. Tydeligere adskillelse af skov drevet for naturens skyld og skov til træproduktion.
  3. Mere vand i skovbunden ved lukning af dræn.
  4. Mange flere gamle stående træer, der får lov at rådne og være levesteder for fugle, svampe og insekter.
  5. Væltede træstammer og nedfaldsgrene skal blive liggende på skovbunden – dvs meget mere dødt ved på skovbunden – også efter stormfald.
  6. Store lysninger indeni skovene med naturlig indvandring af urter skabes og bibeholdes gennem græsning.
  7. Etablering af græsningsskove med hårdføre græssere som vildheste, bison eller kvæg.
  8. Flere buske med bær og nødder med oprindelige arter.
 
	© ?
Som medlem af Det Grønne Kontaktudvalg står WWF Verdensnaturfonden sammen andre grønne organisationer bag en rapport om status for natur og truede arter i Danmark. Læs rapporten her.
 
	© Rune Langhoff/WWF
© Rune Langhoff/WWF