WWF Verdensnaturfondens ni anbefalinger til regeringens Naturpakke | WWF Denmark

WWF Verdensnaturfondens ni anbefalinger til regeringens NaturpakkeNyhed lagt på den 14 marts 2016   |  
WWF Verdensnaturfonden har netop fremsendt ni konkrete forslag til regeringens Naturpakke.
© Bo Normander/WWF DK
75.000 ha. urørt naturskov, etablering af 10.000 ha. ny vild natur årligt og langt bedre beskyttelse af vore kyster mod byggeri er blandt  WWF’s anbefalinger, der skal være med til at sikre biodiversiteten i skovene, det åbne land, langs kysterne og til havs.
 
WWF Verdensnaturfonden har netop fremsendt sine anbefalinger til Naturpakke til regering og Folketing.
 
Der er tale om ni konkrete anbefalinger, der skal være med til at sikre biodiversiteten i skovene, det åbne land, langs kysterne og til havs.
 
- Hvis Danmark skal leve op til sin FN-forpligtelse om at stoppe tabet af biodiversitet inden 2020, er det nødvendigt med ambitiøse målsætninger, der sikrer en levende og artsrig natur for vores efterkommere. Danmark bliver hver dag fattigere på natur. Vores artsrigdom svinder ind hurtigere end nogensinde før. Flere end 2.200 dyre- og plantearter i Danmark er rødlistede, så det haster med en genoprettelse af den danske natur, siger WWF’s leder af Dansk Natur, Susanne Lildal Amsinck.  
 
- Det koster at beskytte naturen – men det koster også at lade være. For uden en rig natur kan vi ikke bevare den biologiske mangfoldighed og de økosystemydelser, som naturen byder os – fra rent drikkevand til tømmer, muldjord og rekreative oplevelser.  Der er et væld af samfundsøkonomiske gevinster forbundet med netop de økosystemtjenester den rige natur kan give. Derfor handler naturpolitik ikke kun om at bruge penge, men også om at passe godt på de økonomiske ressourcer, der ligger i at have en sund natur, understreger Susanne Amsinck.
 

WWF’s ni konkrete forslag:

 
1.       Udpegning af minimum 75.000 ha urørt naturskov i de danske skove for at sikre den skovlevende biodiversitet på lang sigt.

2.       Kompensation og rådgivning af private skovejere. Af det udpegede areal på 75.000 ha til urørt skov skal omkring 50.000 ha findes i de private skove. WWF foreslår, at der oprettes en kompensationsordning til private skovejere, der ønsker at omlægge til urørt skov.

3.       Etablering af et nationalt naturnetværk med større sammenhængende naturområder. Netværket bør omfatte eksisterende og nye værdifulde naturområder (inkl. §3-arealer), arealer af særlig værdi for truede arter, Natura 2000-områder og nationalparker.

4.       Etablering af 10.000 ha ny vild natur om året frem mod 2020.

5.       Sikre en bedre beskyttelse af §3-arealer i det åbne land.

6.       Etablering af sammenhængende beskyttede havområder. Danmark har udpeget en række arealer som Natura 2000-områder, men disse er små og for størstedelen stadig uden egentlig beskyttelse mod skadelige aktiviteter. Vi anbefaler derfor en lovsikret beskyttelse af områder i Kattegat, Lillebælt og Øresund.

7.       Beskyttelse af de danske kyster mod byggeri. For at sikre de danske kyster bør der udlægges særlige zoner, som giver naturen plads til at udvikle sig. Ny bebyggelse bør kun ske ved at omdanne og forny eksisterende byggeri frem for at inddrage nye arealer ved kysten. Det nye byggeri bør tage særligt hensyn til det åbne kystlandskab og kystnaturen.

8.       Fremme naturskånsomt kystfiskeri. Der er brug for at vende afvikling til udvikling for det naturskånsomme kystfiskeri. Vi efterlyser derfor politiske langsigtede handlingsplaner til fremme af det naturskånsomme kystfiskeri, som bør ske gennem bedre sikring af kvoter og udvikling af økonomisk bæredygtige forretningsmodeller, så det igen bliver en rentabel forretning at drive kystfiskeri.

9.       Styrke vidensgrundlaget for genopretning af levesteder, der er blevet ødelagt af stenfiskeri, inddæmning og indvinding. 
WWF Verdensnaturfonden har netop fremsendt ni konkrete forslag til regeringens Naturpakke.
© Bo Normander/WWF DK Forstør
WWF Verdensnaturfonden har fremsendt ni anbefalinger til regeringens Naturpakke. Bl.a. foreslår WWF udpegning af minimum 75.000 ha. naturskov i de danske skove.
© Bo Normander/WWF DK Forstør
Hav Stenrev
Palmetang, Hirsholmene fra det Nordlige Kattegat
© Orbicon Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus