Ulv | WWF Denmark


 
	© Giancarlo MANCORI / WWF-Italy

Ulv

 • Dansk navn

  Den grå ulv

 • Latinsk navn

  Canis lupus

 • Levesteder

  Ulven har en af de største naturlige geografiske udbredelse af alle verdens landpattedyr. Den kan findes fra verdens nordligste landområder til Mellemøstens ørkener.

  Se ulvens globale udbredelse her.

 • Højde

  Skulderhøjde: 66-81 cm.

 • Længde

  100-150 cm.

 • Vægt

  30-50 kg.

 • Bestand i Danmark

  DNA-analyser har påvist, at der fra 2012 til nu, er bekræftet syv forskellige voksne indvandrede ulveindivider i Danmark. Derudover er der 8 unger fra 2017, som vi ikke kender antallet på i dag. Vi kender ikke dødeligheden i kuldet. Vi ved derfor ikke præcist, hvor mange ulve, der på et givet tidspunkt, er i landet.

 • Status i Europa

  Bestanden er svagt stigende.

 • Status i Verden

  Bestanden er stabil ifølge IUCN's rødliste.

 
	© Staffan Widstrand / WWF
European wolf (Canis lupus), Transsylvania, Romania.
© Staffan Widstrand / WWF
 
	© Wild Wonders of Europe / Sergey Gorshkov / WWF
Grey wolf (Canis lupus) cub sitting, Seredskay, Vologda Oblast, Russia, July 2008.
© Wild Wonders of Europe / Sergey Gorshkov / WWF

Ulven er et flokdyr. Den lever i et kobbel, som typisk består af et forældrepar og deres unger fra de sidste 1-3 år. Farven på pelsen afhænger meget af, hvor i verden den lever. De ulve, som lever i Danmark, er af den art, der hedder den grå ulv, og dens halespids er altid sort.  

Ulven har historisk set være udbredt over hele det europæiske kontinent. Den blev stort set udryddet i den vestlige del af Europa i løbet af det 18. og 19. århundrede, og i Danmark blev den sidste ulv skudt i 1813. De ældste ulveknogler i Danmark er 13.000 år gamle.  

Den er nu tilbage i store dele af Europa, blandt andet pga. Berlin-murens fald, stigende urbanisering og ophør af jagt. Ulven har været fredet i EU siden 1992.
 

Hvorfor hører ulven til i Europa?

WWF kæmper for en verden, hvor mennesker lever i sameksistens med naturen. Det gælder også i forhold til klodens store rovdyr – globalt såvel som nationalt. Ulven er en naturlig bestanddel af dansk og europæisk natur, og den er beskyttet i henhold til EU’s habitatdirektiv. Vi er derfor forpligtet til at værne om ulvens eksistens og undgå jagt samt forstyrrelser af dens yngle- og levesteder.

Tre facts om ulven:

 
	© Staffan Widstrand / WWF
- Der er normalt 5-10 individer i et ulvekobbel. Et kobbel består som regel af et alfapar og deres unger. 
 
- I naturen bliver ulve op til 13 år og 17 år i fangenskab.
 
- Ulven er overvejende kødæder, lever primært af råvildt og Kronvildt og i sjældne tilfælde også af mindre husdyr.
 rel=
Wolf (Canis lupus), female. Photo taken at Nordens Ark, a zoo with program for rearing and re-release of endangered and native species.
© Ola Jennersten / WWF-Sweden
  

WWF arbejder for:

En fælles europæisk tilgang
Den danske ulvebestand betragtes som en del af den nordeuropæiske ulvebestand. Ulven gen­indvandrede til Tyskland fra Polen i 1990'erne. Siden har ulvene bredt sig i primært nordvestlig retning. Vi arbejder for, at Danmark ikke går enegang, men at vi løbende koordinerer vores tiltag med resten af Europa. 

Ingen krybskytteri
Ulven er beskyttet i hele Europa – og dermed også Danmark. Derfor er det ulovligt at skyde en ulv eller på anden måde skade den og dens levesteder. Miljøstyrelsen kan dog give dispensation fra denne regel, hvis bestemte krav er opfyldt. WWF arbejder for at sikre, at lovgivning på området til enhver tid bliver overholdt og håndhævet. 

Fakta frem for frygt
Ulvens tilbagevenden har vakt følelser i den danske befolkning. Det samme er sket i andre europæiske lande, men erfaring viser, at vi sagtens kan finde en balance. WWF’s rolle er at skabe et videns- og erfaringsbaseret beslutningsgrundlag, bl.a. med baggrund i vores internationale erfaringer, så vi bedre kan forstå ulvens plads i den danske natur og bliver klogere på, hvordan vi kan leve side om side med den. 

Støtte til ulveforvaltningsplanen 
WWF Verdensnaturfonden bakker op om den danske forvaltningsplan for ulv fra juni 2014. Planen viser, hvordan vi i fremtiden kan leve i balance med ulve i Danmark. Forvaltningsplanen indeholder blandt andet en kompensationsordning for landmænd, der har mistet husdyr på grund af ulveangreb. Derudover yder Miljøstyrelsen også tilskud til fx ulvesikre hegn og de såkaldte vogterhunde. Det mener WWF kan være én løsning, blandt mange. De ulvesikre hegn er effektive og virker. Der har ikke været konstateret angreb bag ulvesikrede hegn, når disse har været intakte. 
 rel=
Ulvens udbredelse i Europa.
© WWF
(Klik for større udgave)
 
	© Ola Jennersten / WWF-Sweden

Bliv medlem og støt ulven